Lidmaatschap en Contributie

Leden

De vereniging kent voornamelijk natuurlijke postactieven personen als leden, zoals:

a) Zij die ten gevolge van (flexibele) pensionering, gebruikmaking van de VUT- of wachtgeldregeling hun dienstverband met de Belastingdienst hebben beëindigd, alsmede hun echtgenotes, echtgenoten of partners;

b) Weduwen en weduwnaars van overleden ambtenaren;

c) Ambtenaren van de Belastingdienst die hun dienstverband in bovengenoemde zin binnenkort zullen beëindigen. Deze aankomende postactieven kunnen zich als toekomstig lid alvast aanmelden.

d) Voor oud ambtenaren van de belastingdienst die gebruik gaan maken van (flexibele) pensionering en een aanzienlijke periode daarvoor werkzaam zijn geweest bij de belastingdienst (Geldt per 1 januari 2023).

 

Contributie

  • Voormalig medewerkers van de Belastingdienst die hun dienstverband hebben beëindigd onder de VUT-, FPU- of een andere eindregeling en bij PaBeRo zijn ingeschreven vóór 1 januari 2018 zijn vrijgesteld van contributie (A-leden).

  • Medewerkers van de Belastingdienst die na 1 januari 2018 hun dienstverband hebben beëindigd onder de VUT-, FPU- of een andere regeling betalen € 15,00 per persoon (B-leden).

  • Oud medewerkers van de Belastingdienst, die tenminste 20 jaar bij de Belastingdienst hebben gewerkt en hun dienstverband hebben beëindigd onder de VUT-, FPU- of een andere regeling na een dienstverband bij een andere werkgever betalen € 25,00 per persoon (O-leden).

    Nieuwe leden

     Het lidmaatschap kost € 15,00 (of € 25,00) per jaar voor u en voor uw eventuele echtgeno(o)t(e) c.q. partner.
     Betaling in het lopende jaar betekent dat u lid bent tot 31 december van het volgende kalenderjaar.

     Uw inschrijving wordt definitief als het contributiebedrag is bijgeschreven op NL24 INGB 0006 8517 65 ten name van Ver. Postactieven Belastingdienst Rotterdam.